Information om Coronavirus

Läs om hur vi som hotellkedja agerar i samband med covid-19 och vad som gäller för om- och avbokningar här

 
Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Vad gäller vid onlinebokning av möteslokaler?

Läs om vilka bokningsvillkor avbeställningsvillkor, användarvillkor och vilken sekretesspolicy som gäller för dig som kund vid direkt onlinebokning av mötes- och konferenslokaler.

Boknings- och betalningsvillkor

1. Definitioner

En mötes- eller konferensbokning är när lokaler tillhandahålls, med eller utan förtäring, för konferens, möte och/eller liknande beställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med anläggning avses den leverantör som levererar lokal och förtäring.

Alla priser är bruttopriser angivna i Svenska Kronor (SEK) inklusive moms.

2. Beställning

Beställningen är genomförd när kunden har mottagit bekräftelsemail till angiven mailadress. Beställningen kan endast ändras i direktkontakt med hotellet. Eventuell avbokning ska ske online.

Om det, efter bekräftad bokning, framkommer att kunden lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter avseende slutkund och syfte med eventet och hotellet bedömer, om de riktiga förhållandena varit kända vid bokningen, att eventet står i strid med Nordic Choice Hotels värdegrund, har hotellet rätt att avboka eller avbryta eventet utan att kunden har rätt till återbetalning och med bibehållet betalningsansvar för de kostnader som har uppstått för hotellet.

3. Betalning

Betalning sker antingen genom kreditkort i samband med beställningen eller på hotellet under eventdagen. Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.

Vid ändringar av bokning som medför tilläggskostnader av den ursprungliga bokningen sker en betalning av överskjutande belopp på plats, med kreditkort, i samband med genomförandet. Vid ändringar av bokning som medför någon återbetalning av den ursprungliga bokningen sker en återbetalning av belopp efter genomförandet till det kreditkort som användes för betalning av den ursprungliga bokningen.

4. Ändringsvillkor

Nedanstående Ändringsvillkor baseras på den bekräftade ursprungsbokningen och nedanstående Avbeställningsvillkor.

Ändringsvillkor av konferenslokal

Ändring av datum för mötesarrangemangets genomförande eller ändring av möblering som påverkar val av möteslokal ska ske direkt med hotellet. Eventuell ändring av datum och möblering kan medföra högre eller lägre pris än den ursprungliga beställningen beroende på till exempel hotellets beläggning, tillgängliga lokaler med mera.

Vid ändringar av bokning som medför tilläggskostnader av den ursprungliga bokningen sker en betalning av överskjutande belopp på plats, med kreditkort, i samband med genomförandet.

Vid ändringar av bokning som medför återbetalning av den ursprungliga bokningen sker en återbetalning av belopp efter genomförandet till det kreditkort som användes för betalning av den ursprungliga bokningen.

Vi förbehåller oss rätten att byta till bättre lämpad lokal om antalet deltagare minskat mot den ursprungliga beställningen. Vi förbehåller oss även rätten att byta till motsvarande eller bättre lokal vid behov.

5. Tider för tillgänglighet

Konferenslokal/Andra ytor

Tid för disponering står överenskommet i bekräftelsen. Hotellet förbehåller sig rätten att flytta kvarvarande saker och material efter överenskommen tidsgräns.

Om evenemanget fortskrider efter angiven sluttid kommer kunden att bli debiterad enligt gällande prissättning.

6. Mat och dryck

Endast hotellets egen mat- och dryckestjänster får användas.

7. Ansvar för egendom

Hotellet har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i hotellets lokaler eller övriga ytor. Skulle det visa sig att hotellet eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar hotellet för den förkomna/skadade egendomen. Hotellet ansvarar också för egendom som förvaras i av hotellet låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (om inget annat avtalats skriftligt).

Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försumlighet vållar hotellet, se nedan:

 • Särskild skriftlig överenskommelse krävs i de fall arrangören önskar införa objekt för utställning, presentation, marknadsföring och demonstrering.
 • Arrangören ansvarar i dessa fall för att hotellets övriga verksamhet ej påverkas.
 • Eventuell skada på hotellets interiör eller exteriör ersätts av arrangören.
 • All form av marknadsföring skall godkännas av hotellet.

8. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i hotellets förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa hotellet om detta. Vid stöld eller liknande är hotellet ersättningsskyldigt endast om hotellet genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

9. Publicering

Hotellet ger beställaren rätt att fritt använda alla tillgängliga fotografier på och reklamtexter om hotellet för eget marknadsföringssyfte, inklusive de som finns tillgängliga på hotellets hemsida. Hotellet tar även upphovsrättsligt ansvar för beställarens användande av fotografier och reklamtexter som beställaren hämtat från hotellets hemsida. Beställaren ansvarar för att bild och text överensstämmer vid publicering.

10. Prispåslag

Beställaren äger inte rätt att göra några påslag överhuvudtaget på avtalade priser. Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att häva avtalet och avboka reservationen om det kommer till hotellets kännedom att påslag har gjorts.

De priser som är avtalade mellan beställaren och hotellen ska vara transparenta gentemot kunden för att bibehålla ett trovärdigt samarbete mellan bokare, beställare samt slutkund. Vid provisionsbaserade bokningar godkänner beställaren i detta avtal att eventuellt prispåslag på hotellpriset skall vara synlig för kunden när erbjudandet till kunden anges specificerat per leverantör eller vid rena hotellbokningar. Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten till att ge kunden ett direkt nettoavtal om det kommer till hotellets kännedom att direkt prispåslag på bruttopriser har gjorts.

11. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför hotellets kontroll berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

 

Till toppen av sidan

 

Avbeställningsvillkor för direktbokningar online

Om det, efter bekräftad bokning, framkommer att kunden har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter avseende slutkund och/eller syfte med eventet och hotellet bedömer, att eventet står i strid med Nordic Choice Hotels värdegrund, har hotellet rätt att avboka eller avbryta eventet. Kunden har då bibehållet betalningsansvar för de kostnader som har uppstått för hotellet. Återbetalning eller debitering för avbokning sker i enlighet med gällande Avbeställningsregler för både direktbetalande kund och för kund som valt att betala på hotellet.

Avbeställningsregler

Avbeställning av bekräftad direktbokning ska ske online. Hotellet bekräftar när avbeställningen är mottagen och genomförd.

Alla ändringar och justeringar ska ske skriftligt i direktkontakt med hotellet.

Nedanstående Avbeställningsregler baseras på den bekräftade ursprungsbokningen.

Ångerrätt gäller i 12 timmar från att direktbokningen är genomförd.

Återbetalnings- och debiteringsregler för avbeställning

Avbokning av möteslokal. 0-13 dagar innan sker ingen återbetalning. 14-30 dagar återbetalas 20%. Mer än 31 dagar återbetalas 100%.

 • 31 dagar eller längre innan evenemangsdagen är avbokning kostnadsfritt.
 • 14-30 dagar innan evenemangsdagen debiteras 80% av kostnanden.
 • 0-13 dagar innan evenemangsdagen debiteras 100% av kostnaden.

Vid avbokning av externt inhyrda tjänster och produkter gäller separata avbokningsregler.

Avbeställnings- och debiteringsregler för beställd mat och dryck

Avbokning av antal vid förtäring. 0-3 dagar ingen återbetalning, 4-13 dagar 5% återbetalning, 14-30 dagar 15% återbetalning, mer än 31 dagar full återbetalning.

 • 31 dagar eller längre innan evenemangsdagen är avbokning kostnadsfritt.
 • 14-30 dagar innan evenemangsdagen debiteras 85% av kostnanden.
 • 4-13 dagar innan evenemangsdagen debiteras 95% av kostnaden.
 • 0-3 dagar innan evenemangsdagen debiteras 100% av kostnaden.

Till toppen av sidan

 

Användarvillkor

 

1 Webbplatsen och villkor

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Nordic Choice Commercial Services AB ("Nordic Choice Hotels").
1.2 Dessa villkor ("Användarvillkoren") gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkor för webbplatsen.
1.3 För användare som registrerar en webbprofil gäller förutom användarvillkoren även Nordic Choice Hotels Villkor för registrering av webbprofil.
1.4 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2 Ändring av webbplats och användarvillkor

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Nordic Choice Hotels komma att göra ändringar.
2.2 Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Nordic Choice Hotels anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Nordic Choice Hotels rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats godkänner du ändringarna.

3 Webbprofil

3.1 Användare av Nordic Choices webbplats kan skapa en webbprofil så att personuppgifter och intressen/behov kan tas fram vid ett senare tillfälle för att på så sätt förenkla beställningsprocessen och anpassa information och tjänster i enlighet med användarens profil.
3.2 Personuppgifter, intressen och speciella önskemål/behov kommer att, om du uppger dessa, att sparas tillsammans med eventuell bokningsinformation och köphistorik. Denna information kan användas av Nordic Choice Hotels för att anpassa webbtjänsten till kundens behov, eller för att anpassa din vistelse hos oss. 

4 Immateriella rättigheter

4.1 Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Nordic Choice Commercial Services AB.
4.2 Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med användarvillkoren.
4.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen och i appen Nordic Choice Hotels föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).
4.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Nordic Choice Hotels eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

5 Hyperlänkar

5.1 Nordic Choice Hotels webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje part. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Nordic Choice Hotels webbplats.
5.2 Nordic Choice Hotels råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje part. Följaktligen bär Nordic Choice Hotels inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
5.3 Att Nordic Choice Hotels tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Nordic Choice Hotels ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.
5.4 Eftersom Nordic Choice Hotels inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Nordic Choice Hotels dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen och appen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje part sker uteslutande på användarens egen risk.

6 Ansvarsbegränsning

6.1 Nordic Choice Hotels lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.
6.2 Inte heller garanterar Nordic Choice Hotels att den information som är tillgänglig på webbplatsen och i appen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen och i appen.
6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens och appens utnyttjande eller information som webbplatsen och appen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7 Säkerhet på webbplatsen

7.1 Nordic Choice Commercial Services AB, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
7.2 Nordic Choice Hotels vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Nordic Choice Hotels garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.

 

Till toppen av sidan 

 

Sekretesspolicy för Nordic Choice Hotels 

1. Inledning

Vi på Nordic Choice Hotels behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, exempelvis när du beställer tjänster av oss, övernattar på våra hotell, använder tjänster som vi levererar och i andra sammanhang. I vår sekretesspolicy hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Nedan hittar du också kontaktinformation om du har frågor eller vill ha mer insyn i de uppgifter vi sparar.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande svensk personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning GDPR.

2. Behandlingsansvarig för dina personuppgifter

Vårt företag Nordic Choice Hospitality Group AS (NCHG), org. nr. 990 465 339, Postboks 2424 Solli 0201 OSLO, tel. +46 771 666 700, e-post privacy@choice.no ansvarar för behandlingen av personuppgifter i våra centrala system för bokning, fakturering och hotelldrift. När du bokar, övernattar och betalar hos oss är det NCHG som är behandlingsansvarig.

Vårt företag Nordic Choice Commercial Services AS (NCCS), org. nr. 968 819 372, Postboks 2454 Solli 0201 OSLO, tlf. +46 771 666 700, e-post privacy@choice.no är behandlingsansvarig för våra webbsidor, för ditt konto på vår webbplats, för vår applikation (app) och för vårt bonusprogram Nordic Choice Club. NCCS är också behandlingsansvarig för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och kontakter samt annan digital marknadsföring.

Nordic Choice Hotels består av Comfort Hotel, Quality Hotel och Clarion Hotel plus en rad fristående hotell. Vissa av de fristående hotellen använder lokala system för bokning och fakturering. Dessa hotell har egna sekretesspolicyer och är själva behandlingsansvariga för bokningar och hotellvistelser.

3. Behandling av personuppgifter för bokning och vistelse

I samband med dina bokningar eller bokningar som du gör åt andra behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtalen om bokning och köp av tjänster. Detta är information som du har gett oss direkt eller som du har gett oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar exempelvis uppgifter om din identitet, din kontaktinformation och din betalningsinformation. Vid vissa tillfällen sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter du kan ha gett oss och som är relevanta för din vistelse hos oss. Detta kan vara information om allergier eller speciella önskemål för din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss som exempelvis spa, restaurang, roomservice och liknande för att kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem.

Vi behandlar dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet om bokning med dig och så länge aktuell lagstiftning eller myndigheter ålägger oss detta.

Vi loggar användning av nyckelkort på våra hotell. Detta gör vi för att motverka och klara upp kriminalitet, och av hänsyn till säkerhet, härunder brandsäkerhet. Vi sparar loggarna i 21 dagar.

4. Behandling av personuppgifter på ditt användarkonto (webbprofil)

Om du vill kan du skapa ett användarkonto på vår webbplats (webbprofil). Här kan du välja att registrera namn, adress, intressen och andra upplysningar för att förenkla senare beställningsprocesser. Dessa uppgifter samlas in från dig.

Uppgifterna du lämnar sparas tillsammans med bokningsdata och köphistorik. Vi använder dessa uppgifter till att anpassa webbplatser och appar efter dina behov och kommer även att använda uppgifterna för att anpassa din hotellvistelse hos oss. Orsaken till vår användning av uppgifterna är att uppfylla avtalet med dig.

5. Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress till att skicka dig nyheter och erbjudanden.

Vi kommer även att använda din e-postadress eller ditt telefonnummer till att skicka dig nyheter och erbjudanden inom reglerna för befintliga kundrelationer. Grunden till detta är marknadsföringslagstiftningen.

Vi kontaktar dig i sociala medier efter ditt samtycke eller inom befintlig kundrelation. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det aktuella sociala mediet. Vår orsak till detta är ditt godkännande eller legitima intresse.

Du kan när som helst dra tillbaka det godkännande du har gett oss. Detta gör du under "Mina sidor".

Du kan också reservera dig mot att få marknadsföring. Detta gör du genom att kontakta oss på e-postadress customerservice.se@choice.se.

6. Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet

Vi behandlar data som inkluderar personuppgifter för att felsöka och rätta fel, förbättra våra tjänster och tekniken vi använder och för att analysera användning och användarbeteende. Vidare behandlar vi personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiera identitet i samband med din användning av våra digitala tjänster.

Vi anonymiserar data eller utarbetar statistik i den utsträckning vi kan, men vi behandlar även personuppgifter i utvecklings-, felsöknings-, statistik- och säkerhetssyfte.

7. Behandling av personuppgifter för övriga syften

För tävlingar eller andra aktiviteter som du kan delta i behandlar vi personuppgifter som namn och kontaktinformation när detta är nödvändigt, exempelvis för att registrera vilka som deltar och därefter dra en eller flera vinnare. Vi kommer i den utsträckning det är möjligt att informera konkret om detta när du deltar i tävlingar eller andra aktiviteter.

Om du kontaktar vår kundservice eller på annat sätt vänder dig till oss med frågor, behandlar vi personuppgifter du ger så långt det är nödvändigt för att besvara och logga din fråga. Vi för också en lista över vilka nyhetsbrev och erbjudanden vi skickar ut, och huruvida de öppnas. Orsaken till detta är legitima intressen eller för att uppfylla avtal med dig eller besvara dina frågor. De legitima intressena är att ha god kundservice och för att anpassa mängden nyhetsbrev som skickas. 

Utöver behandling som vi har beskrivit i vår sekretesspolicy eller baserat på ditt samtycke, kommer vi vid något tillfälle behandla personuppgifter när gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, gällande myndighetsregler eller om en domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

8. Behandling av personuppgifter om våra leverantörer, företagskunder och kontakter i näringslivet

Vi behandlar information om kontaktpersoner hos våra leverantörer, företagskunder, samarbetspartner, deltagare på våra arrangemang riktade mot näringslivet samt andra personer som uppträder inom näringslivet. Detta gör vi för att kunna arbeta effektivt, ingå och hantera kontrakt, rekrytera, driva vårt företag och utveckla vårt företag och vårt professionella nätverk. Dessa upplysningar består vanligtvis av namn, kontaktinformation, ställning, företag, kompetens, företagsmässiga intressen och deltagande i våra arrangemang för näringslivet eller tidigare visat intresse för oss och våra anställda.

Vi sparar sådan information så länge vi värderar att företaget och personerna är en av våra företagskontakter. Orsaken till detta är legitima intressen.

9. Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part såvida du inte har samtyckt till detta, eller om gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, myndighetsregler eller domstol tillåter oss eller ålägger oss detta.

För ordningens skull informerar vi om att vår användning av databehandling för att behandla uppgifter på våra vägnar, inte räknas som utlämning.

10. Inhämtning av personuppgifter från andra

För att försäkra att vi har korrekt information om dig kan vi jämföra dina uppgifter mot andra källor som telefonkatalog, folkbokföringsregister och liknande. Det kan ibland bli aktuellt att göra en kreditupplysning på våra kunder, vilket innebär inhämtning av kreditinformation från andra källor. Vi hämtar in demografiska uppgifter som ålder, kön och språk från andra källor. Vi inhämtar också information från våra samarbetspartners och från andra delar av koncernen när detta är lagligt och nödvändigt för leverans av tjänster och kommunikation till dig.

11. Dina rättigheter

Du som person har fler rättigheter enligt personuppgiftsregelverket.

Du har rätt att kräva insyn, rättning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till att kräva begränsad behandling, rätt att opponera mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet.

Här kan du begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på epost: privacy@choice.no.Vi svarar på ditt meddelande så fort som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig - och inte till någon annan som utger sig för att var dig.

12. Dataskyddsombud

Vi har vårt eget dataskyddsombud i Nordic Choice Hotels. Dataskyddsombudet hanterar alla våra företag och alla personuppgifter vi behandlar i de länder vi har verksamhet i.

Dataskyddsombudet är vår kontaktpunkt för Datainspektionen.

Ombudet ger Nordic Choice Hotels, våra databehandlare och våra anställda råd och vägledning om behandling av personuppgifter och reglerna för detta. Ombudet jobbar med att kontrollera att vi följer reglerna för personuppgifter och våra interna riktlinjer.

Vårt ombud kan även hjälpa dig med att ta tillvara på dina rättigheter gentemot oss eller hjälpa dig att få svar på frågor om dina personuppgifter hos oss.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@choice.no.

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det som beskrivs här eller att vi på annat sätt bryter mot personuppgiftslagen, kan du klaga till Datainspektionen eller tillsynsmyndigheten i det land som du bor på hotell i. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras webbplats www.datainspektionen.se.

13. Användning av databehandling. Överföring till utlandet

Vi använder flera databehandlare för att leverera våra tjänster till dig. Vår största databehandlare är vårt bokningssystem Cenium AS.

Eftersom vi är en del av Choice Hotels International, Inc. (CHI) använder vi samma bokningssystem som CHI. Detta innebär att personuppgifter om beställning av övernattning behandlas i USA och med CHI som vår databehandlare. Utelämnande av uppgifter till USA har grund i EU:s modellavtal för överföring från oss som behandlingsansvarig i Europa till databehandlare i USA.

14. Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet: mobil, dator eller surfplatta. Cookien känner igen vilken typ av innehåll som du letat efter och vilka sidor du har besökt på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan vara hur du använder vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor du har besökt.

En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i minnet medan du är inne på vår webbplats. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder både permanenta cookies och sessionscookies. Nordic Choice Hotels kan också komma att använda tredjepartscookies.

Om du inte vill att vår webbplats placerar cookies i din dator kan du avaktivera cookies i din webbläsare. Om du avaktiverar cookies kommer funktionaliteten på vår webbplats att begränsas.

15. Ändring i sekretesspolicy eller i behandling 

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster inför våra kunder. Detta kan ändra sättet eller omfånget av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi ger genom denna sekretesspolicy kommer därför att justeras och uppdateras med ojämna mellanrum. Vi kommer dessutom att ändra sekretesspolicyn när nya regler eller myndighetspraxis gör detta nödvändigt.

 

Till toppen av sidan

2.564.392.009 21
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.